Политика на откажување од трката

Учесникот може да се откаже од трката и нема обврска за тоа да го извести организаторот.


Во случај на откажување на учесникот или неможност да учествува во трката заради непредвидени околности, организаторот нема обврска да го врати уплатениот износ.

Важно: Цената на учесничкиот пакет зависи од датата на уплата (но, не од датата на пријавување). Пријавата станува важечка после евидентираната уплата на учесничкиот пакет.

Промена на трката не е возможна.